ogłoszenia nieruchomości inwestycje deweloperów

Regulamin

ART. I   DEFINICJE

1. Przedstawiony Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w serwisach internetowych GRUPY BARTEX związanych z rynkiem nieruchomości, dla Partnerów i Użytkowników prywatnych.

2.  Serwisy – internetowe serwisy ogłoszeń nieruchomości dostępne pod adresami:

http://ogloszenia-nieruchomosci.info,

http://inwestycje-deweloperow.pl,

http://nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl,

http://nieruchomosci-komercyjne.info,

http://nieruchomosci-wynajem.com.pl,
 
których właścicielem jest firma GRUPA BARTEX , z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Dr Rydygiera 1/3. 
NIP: 554-237-50-58 która prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 1199.

3.  Partner - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ( biuro, agencja, pośrednictwo Nieruchomości ), przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub wynajmu Nieruchomości ( deweloper ) bądź jednostka posiadająca osobowość prawną, która korzysta z usług Serwisów na podstawie podpisanego Zlecenia.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisów i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

5.  Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi/Partnerowi miejsce na stronach internetowych, umożliwiające Użytkownikowi/Partnerowi sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub oferty dotyczącej innych towarów i usług związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Ogłoszeniem nazywamy również publikację informacji o inwestycji deweloperskiej - stanowiącej jednolity kompleks grupy nieruchomości. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

6.  Cennik - ustalane przez GRUPĘ BARTEX właściciela serwisów opłaty za korzystanie z serwisów  przez Użytkowników indywidualnych z usług dostępnych w Serwisach (cennik).

7. Zlecenie - dokument przesyłany przez Partnera regulujący warunki współpracy z GRUPĄ BARTEX, którego integralną część stanowi niniejszy Regulamin.

ART. II  ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI

1. Usługa świadczona w Serwisach polega na udostępnieniu Partnerowi możliwości publikacji Ogłoszenia na podstawie zlecenia publikacji ofert.

2. Partner zamieszcza Ogłoszenie w Serwisach ręcznie poprzez prawidłowo wypełniony formularz dodawania ofert lub za pomocą programu do automatycznego eksportu Ofert do bazy Serwisów.

3. Za usługi świadczone w Serwisach Partner uiszcza z góry zryczałtowaną opłatę abonamentową  (dotyczy agencji nieruchomości oraz automatycznego eksportu ofert).

4. Wysokość opłaty abonamentowej ustalana jest indywidualnie pomiędzy Partnerem a GRUPĄ BARTEX (cennik).

5. W ramach abonamentu Partnerowi przysługuje maksymalna liczba ofert określona w umowie i
rodzaju pakietu abonamentowego.

6. Dodatkowe Ogłoszenia będą publikowane wyłącznie w przypadku gdy Partner wyrazi zgodę na zmianę abonamentu.

7. Termin płatności za usługi świadczone w Serwisach wynosi 14 dni licząc od daty wystawienia faktury przez GRUPĘ BARTEX. W przypadku przekroczenia terminu płatności GRUPA BARTEX ma prawo wstrzymać świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności informowania Partnera.

8.GRUPIE BARTEX przysługuje prawo do zmiany ustalonej stawki abonamentowej. O zmianach i o terminach rozpoczęcia ich obowiązywania GRUPA BARTEX poinformuje Partnera drogą elektroniczną i/lub listowną z co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem w życie. Do momentu wejścia w życie nowych stawek abonamentowych  Partnerowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność dotychczasowe stawki które określone zostały w zleceniu. Niewypowiedzenie umowy przez Partnera uznaje się za akceptację zmiany wysokości stawek.

9. Partner Serwisów wyraża zgodę na promowanie przez GRUPĘ BARTEX  publikowanych w Serwisach ofert za pośrednictwem wszelkich innych mediów (internet, prasa, radio, telewizja, etc.).

10. Publikacja Ogłoszeń bezpośrednich przez Partnerów jest zakazana. Złamanie tego zakazu uprawnia GRUPĘ BARTEX do natychmiastowego wypowiedzenia zlecenia oraz zaprzestanie wyświetlania ofert Partnera.

ART. III   ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Ideą serwisów jest udostępnienie Użytkownikom możliwości darmowego i odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronach serwisów ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub oferowania innych towarów i usług związanych z branżą nieruchomości.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe, które nie prowadzają w błąd użytkowników serwisu.

3. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia za pomocą dostępnych formularzy. W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zabronione jest zamieszczanie zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości.

4. Wysokość opłat za publikację ogłoszeń określa każdorazowo cennik usług zamieszczony na stronie serwisów (cennik).

5. Regulowanie opłat za korzystanie z serwisu odbywa się przelewem, kartą płatniczą.

6. Dla emisji ogłoszenia niezbędne jest łączne spełnienie poniższych warunków:
* poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części,
* dokonanie płatności określonej w cenniku (dotyczy oferty wyróżnionej).

Emisja ogłoszenia następuje po zapisaniu formularza lub po dokonaniu opłaty poprzez płatności elektroniczne payU.

W przypadku zakończenia ogłoszenia przed końcem okresu, za którego aktywację/promocję została uiszczona opłata, nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłaty.

7. Serwisy rozpoczynją emisję ogłoszenia nie później niż w ciągu 1 godziny od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w art. 3 pkt. 6.

8. Serwisy umożliwiają za dodatkową opłatą promocję oferty na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Oferty promowane wyświetlane są także w miejscach promowania ofert w zależności od serwisu.

9. Płatności realizowane są poprzez firmę PayU S.A. http://payu.pl

ART. IV  WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DLA PARTNERÓW i UŻYTKOWNIKÓW

1. Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisach konieczne jest podanie danych kontaktowanych    umożliwiających kontakt zainteresowanego z zamieszczającym Ogłoszenie oraz obowiązkowego, minimalnego zakresu danych opisujących oferowaną lub poszukiwaną nieruchomość. Podawanie danych kontaktowych w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone, jest zabronione.

2. Jedno Ogłoszenie zamieszczone w Serwisach w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości. Wyjątek stanowią Ogłoszenia inwestycji zamieszczane przez Partnerów.

3. Zamieszczane Ogłoszenie może być opatrzone zdjęciami, planami, wizualizacjami dotyczącymi oferowanej nieruchomości. Dodawanie w ogłoszeniu zdjęć innych nieruchomości lub innych plików graficznych, w szczególności zawierających logo lub treści reklamowe, jest zabronione.

4. Treść zamieszczanych w Serwisach Ogłoszeń a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami ani nie może nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji.

5. W treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisach zakazane jest zamieszczanie treści reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.

6. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Serwisów, w szczególności celowe podawanie w treści Ogłoszeń nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisów powodują pogorszenie jakości Serwisów i jego opinii wśród użytkowników są zakazane.

7. Naruszenie zakazów przewidzianych w Art. IV punktach 1 - 5 niniejszego Regulaminu jak również podanie informacji o nieruchomości w sposób niezgodny ze schematem publikacji danych (np. wprowadzanie przekazów reklamowych w pola dot. lokalizacji nieruchomości) uprawnia GRUPĘ BARTEX do edycji treści Ogłoszenia, do odmowy publikacji lub do jego usunięcia bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy z Partnerem w trybie natychmiastowym.

8. Użytkownicy i Partnerzy zamieszczający Ogłoszenia w Serwisach wyrażają zgodę na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w Ogłoszeniu oraz prowadzenie przez GRUPĘ BARTEX wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot zamieszczone ogłoszenie lub ogłoszenia przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).

9. GRUPA BARTEX nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisów chyba, że odrębna umowa zawarta z Partnerem stanowi inaczej.

ART. V  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Korzystanie z dostępnych w Serwisach usług oraz zamieszczanie Ogłoszeń w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. GRUPA BARTEX nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

2. GRUPA BARTEX  nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy i Partnerzy.

3. Odpowiedzialność GRUPY BARTEX  z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania Ogłoszenia lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za publikację danego Ogłoszenia.

4. GRUPA BARTEX  nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisów spowodowane awariami łącz
telekomunikacyjnych.

5. GRUPA BARTEX zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do Serwisów nieprzekraczających 2 godzin tygodniowo koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. 

6. Zważywszy na starania GRUPY BARTEX zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych użytkowników Serwisów, w przypadku otrzymania przez użytkownika na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Serwisach Ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie użytkownika do zaprzestania korzystania z Serwisów lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Serwisów, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie GRUPĘ BARTEX przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: bok@grupabartex.pl Użytkownik upoważnia GRUPĘ BARTEX do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

7.  Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwisy powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres:

GRUPA BARTEX
86-070 Dąbrowa Chełmińska
ul. Dr Rydygiera 1/3 

lub mailem na adres: bok@grupabartex.pl . Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

ART. VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie  podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisach, z wyłączeniem Art.II pkt. 5, 6, 7, których obowiązywanie rozpoczyna się w dniu podpisania umowy z Partnerem. GRUPA BARTEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisach.


© Inwestycje-Deweloperow.pl     Webmaster ITB Vega     Główna     Cennik     Regulamin     Polityka prywatności     Kontakt

Dodaj inwestycję         Atuty oferty wyróżnionej         Dodaj reklamę